Konsultacje Społeczne Gminy Toszek

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich. Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów miejskich. Przejdź do konsultacji

Lista konsultacji

Konsultacja projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Konsultacje społeczne przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza Toszka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu zebrania opinii, uwa...

Konsultacja trwa

14.06.2021 - 21.06.2021

Ankieta badania satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Toszku

Badanie ankietowe powstało z inicjatywy Burmistrza Toszka w celu zebrania uwag i opinii Klientów Urzędu Miejskiego w Toszku w zakresie jakości obsługi interesantów.Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w badaniu. Ankiety anonimowe nie będą brane po...

Konsultacja trwa

11.05.2021 - 12.10.2021

Konsultacja projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2021 - 2024".

Projekt konsultowanej uchwały oraz zarządzenie Burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji, można pobrać poniżej w sekcji "Załączniki"

Konsultacja zakończona

10.06.2021 - 17.06.2021

Miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz

Konsultacje społeczne służą włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne w ważnych dla miasta sprawach.

Informujemy mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach, ich przewidywanych efektach i konsekwencjach realizacji.

Pytamy mieszkańców o zdanie - zbieramy opinie i propozycje do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących miejskich przedsięwzięć.

Zbieramy informacje odzwierciedlające zróżnicowane potrzeby społeczne.

Test